มอก.596-2531

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top