มอก.595-2528

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ยิปซัม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top