มอก.593-2530

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top