มอก.590-2528

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ไก่สดเยือกแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top