มอก.575-2535

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นพลาสติกอ่อนโพลิไวนิลคลอไรด์สำหรับกรุแหล่งน้ำ

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top