มอก.568-2540

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. คาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรม

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top