มอก.567-2528

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แผ่นกั้นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top