มอก.565-2528

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. ลวดเหล็กกล้าดึงแข็ง

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top