มอก.562-2549

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

Top