รางกฎกระทรวงวาด้วยการกําหนดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ประสิทธิภาพสูง เพื่อในการอนุรักษณ์พลังงาน

หน่วยงานออกใบรับรอง

  1. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ขอบข่ายการรับรอง

  1. หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดี่ยว หลอดตรง 18 วัตต์

ประเภทของมาตรฐาน

  1. สมัครใจ

รายการทดสอบ เกณฑ์ยอมรับ
ข้อกำหนดทางด้านประสิทธิภาพพลังงาน ประสิทธิภาพความส่องสว่างมากกว่าหรือเท่ากับ 72 ลูเมน/วัตต์ อ้างอิงมาตรฐานการทดสอบตาม มอก. 1713-2548
Top