Publication Reference: GLA-27-00

จัดทำโดย:

คณะกรรมการจัดทำข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg – 13: Guidelines on the Calibration of Temperature Block Calibrators ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ

เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการสอบเทียบตามเอกสารข้อแนะนำ EURAMET cg-13: Guidelines on the Calibration of Temperature block calibrators Version 4.0 (2017)
หน่วยงานที่ให้การรับรองอาจจะนำเอกสารฉบับนี้ มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็น (Minimum requirements) สำหรับการสอบเทียบ ชี้แจงและทำความเข้าใจแก่ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทำการสอบเทียบด้วยตนเอง (In-house calibration) อาจจะนำแนวทางในเอกสารข้อแนะนำฉบับนี้ ไปขยายความเพิ่มเติมในการจัดทำขั้นตอนการสอบเทียบ และการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดและสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
Download เอกสารได้ที่นี่  ↓
อ่านเอกสารแบบ Flip Book ได้ที่นี่  ↓