จัดทำโดย:

คณะกรรมการจัดทำร่างข้อแนะนำการตรวจประเมินทางวิชาการสาขามวล อ้างอิงตาม EURAMET cg –18: Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure :NQI) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการสอบเทียบตามเอกสารข้อแนะนำ EURAMET Calibration Guide no.18 Version 4 (2015)
หน่วยงานที่ให้การรับรอง อาจจะนำเอกสารฉบับนี้มาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็น (Minimum requirements) สำหรับการสอบเทียบ ชี้แจงและทำความเข้าใจแก่ผู้ตรวจประเมินด้านวิชาการ เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ หรือห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทำการสอบเทียบด้วยตนเอง (In-house calibration) อาจจะนำแนวทางในเอกสารข้อแนะนำฉบับนี้ ไปขยายความเพิ่มเติมในการจัดทำขั้นตอนการสอบเทียบและการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
Download เอกสารได้ที่นี่  ↓
อ่านเอกสารแบบ Flip Book ได้ที่นี่  ↓