สมุดปกขาวฉบับนี้มีขอบเขตครอบคลุม

  1. เหตุผล ความจำเป็น และความสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ
  2. การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย โดยอ้างอิงกับแนวทางการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพระดับสากล และประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่เหมาะสมที่จะเป็นคู่เทียบให้แก่ประเทศไทย
  3. ข้อเสนอแนวทางบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับเงื่อนไขในการดำเนินการให้บรรลุผล และ
  4. กรอบระยะเวลาดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง