E-Book: สมุดปกขาวโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

E-Book: สมุดปกขาวโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ

สมุดปกขาวฉบับนี้มีขอบเขตครอบคลุม เหตุผล ความจำเป็น และความสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศไทย โดยอ้างอิงกับแนวทางการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพระดับสากล...