GLA-20-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 20 ไปใช้สอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ

GLA-20-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 20 ไปใช้สอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ

Publication Reference: GLA-20-00 จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg – 20 : Guidelines on the Calibration of Temperature and/or Humidity Controlled Enclosures ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ เอกสารฉบับนี้...
GLA-24-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 15 ไปใช้สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์

GLA-24-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET cg – 15 ไปใช้สอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์

Publication Reference: GLA-24-00 จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำร่างข้อแนะนำการตรวจประเมินทางวิชาการสาขาไฟฟ้า อ้างอิงตาม EURAMET cg-15 (Guidelines on the Calibration of Digital Multimeters) เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National...
GLA-27-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.13 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ Temperature block calibrators

GLA-27-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.13 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ Temperature block calibrators

Publication Reference: GLA-27-00 จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำข้อแนะนำการตีความและการนำ EURAMET cg – 13: Guidelines on the Calibration of Temperature Block Calibrators ไปใช้สำหรับการสอบเทียบ เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ...
GLA-25-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.18 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ

GLA-25-00: ข้อแนะนำ (การตีความ) การนำ EURAMET Calibration Guide No.18 ไปใช้สำหรับการสอบเทียบเครื่องชั่งแบบไม่อัตโนมัติ

จัดทำโดย: คณะกรรมการจัดทำร่างข้อแนะนำการตรวจประเมินทางวิชาการสาขามวล อ้างอิงตาม EURAMET cg –18: Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure...
คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

ผลิตและเผยแพร่: ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Download เอกสารได้ที่นี่  ↓ คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงของรถจักรยานยนต์ 0 file(s) 16 MB Download อ่านเอกสารแบบ Flip Book...